Algemene voorwaarden van Paula den Blanken

Artikel 1: aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met Paula den Blanken BV welke op de voorgaande pagina’s van deze overeenkomst met naam en adres is genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u Paula den Blanken BV inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van dit programma. 

De aanmelding als lid van Paula den Blanken BV vindt plaats door het (online) intakeformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

Paula den Blanken BV behoudt zich het recht voor, de tarieven 2 maal per jaar aan te passen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons.

Indien het je jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders te ondertekenen.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen door Paula den Blanken BV.

U bevestigd hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het programma ontheft u hierbij Paula den Blanken BV van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en ontheft hierbij Paula den Blanken BB van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Paula den Blanken BV De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door Paula den Blanken BV die de test of trainingen uitvoert wordt gevraagd. PaulaDenBlanken.com verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid. Paula den Blanken BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij de coach.

Het lid zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s confidentieel houden.

Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Paula den Blanken BV toe is geheel op risico van het lid.

Artikel 3: Prijzen, betalingen en lidmaatschap.

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Paula den Blanken BV niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s en eigenlijke training. Trainingen en programma’s dienen per vooruitbetalingen te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.

Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en / of programma’s die niet worden voltooid. Trainingen in de vorm van rittenkaarten hebben een geldigheidsduur tijdens het online traject.

De rittenkaarten die geheel los van het online trainingstraject afgenomen dan geldt het volgende voor de geldigheidsduur:

– rittenkaart van 5 trainingen: 3 maanden geldig na betaling

– rittenkaart van 10 trainingen: 6 maanden geldig na betaling

U begrijpt dat Paula den Blanken BV het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Mocht er onder enige omstandigheden na 3 contactmomenten geen feedback geleverd wordt bij de desbetreffende coach wordt er vanaf dat moment geen actieve contact meer gelegd. De betaling loopt door tot het moment van opzeggen. We zijn geen babysitters en daarin ligt de verantwoordelijkheid volledig bij u. 

Het lidmaatschap dient voltooid te worden binnen anderhalf keer de termijn lengte bij afsluiting van het contract. Indien er een langere periode tussen zit is het contract niet meer geldig. Enige uitzondering hierop is schriftelijke toestemming van Paula den Blanken BV. 

Wanneer u een product heeft aangeschaft, dit kan zijn coaching of een los product en u heeft dit product in één keer betaald dan is er onder geen omstandigheden het mogelijk om een stop in te lassen. Wanneer het product een einddatum heeft blijft deze ten alle tijden hetzelfde.

Uitzondering hierop:

Bij aanvraag voor een on hold optie van bij het online coachingstraject maximaal 3 maanden in geval van blessure en/of medische aarding dient er een schriftelijk advies van een arts worden ingediend dat doorgaan met het programma wordt afgeraden door de arts inclusief handtekening en stempel van de zorginstantie.

Bij de on hold optie van maximaal 3 maanden loopt het abonnement inclusief de automatische incasso door. De inhoudelijke coaching wordt alleen opgeschort. Bij opzegging met een maand opzeg termijn zal de coaching langer doorlopen doordat er gebruik gemaakt is van de on hold optie. 

Artikel 4: Annulering of te laat komen

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met Paula den Blanken BV bij te wonen zoals gepland.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.

Annulering vanuit Paula den Blanken BV door externe factoren (zoals COVID maatregelen) bij live events wordt na 14 dagen bedenktijd geen geld retour gegeven maar een vervangende data en/of alternatief aangeboden.

Artikel 5: Klachten en Informatieplicht

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Paula den Blanken BV. In geval van klachten met betrekking tot Paula den Blanken BV dient het lid zich te wenden tot de het contactformulier op de website of is het mogelijk een mail sturen naar info@pauladenblanken.com

Artikel 6: Voorwaarden

Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van  Paula den Blanken BV. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat.

Paula den Blanken BV is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Paula den Blanken BV schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Paula den Blanken BV maakt slechts suggesties.

Artikel 7: Bijzondere afspraken

U begrijpt dat Paula den Blanken BV niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Paula den Blanken BV, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Belangrijk!

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze moet voor de laatste dag van de maand worden gecommuniceerd met de trainer en administratie.

Ik teken dit contract ga dit contract aan voor minimaal 6 maanden (tenzij anders schriftelijk overlegd met Paula den Blanken).

Ik weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en ik ken de prijzen.

Wanneer ik bij de trainingen te laat of niet aanwezig ben, en/ of niet 24 uur van te voren afbelt worden deze in rekening gebracht als volledige training.

Als ik niet tevreden ben over een dienst meld ik dit direct mondeling en schriftelijk aan de trainer.

Eerder stoppen kan maar het bedrag van 6 maanden wordt altijd in rekening gebracht.

Mocht er bij welke omstandigheid dan ook meer dan drie keer geen feedback worden ingediend bij de desbetreffende coach dan wordt er vanaf dat moment door de coach geen actief contact meer gezocht. De verantwoordelijk van indienen van feedback ligt volledig bij u. De betaling loopt door tot het moment van opzeggen met in acht nemend de minimale afname periode van 6 maanden en met een opzegtermijn van één maand. 

Het geven van wedstrijdbegeleiding met gebruik van informatie van is Paula den Blanken BV ten strengste verboden en betekent onmiddellijke annulering van het abonnement.

Voor het laatst bijgewerkt op 29-09-2021


×

Winkelmand